VAIZDŲ RATO ŠEŠTASIS RINKINYSDVASINIS KŪRĖJAU, AUKŠČIAUSIOSIOS JĖGOS, VISI MŪSŲ DVASINIAI GLOBĖJAI IR ŽEME, SUTEIKITE MUMS JĖGŲ, PROTO, DVASINĖS STIPRYBĖS IR IŠMINTIES, KAD GALĖTUMĖME ATLIKTI SAVO DALIĄ, MUMS SKIRTĄ, KUO GERIAU.1.

Vaizdinių Rato sueigos visada vyksta sklandžiai. Visi Vaizdinių Rato nariai veikliai siūlo ir kuria Vaizdinius. Vaizdinių Ratas nuolatos pildosi naujais, draugiškais, darbščiais ir teigiamą požiūrį turinčiais dalyviais.2.

Visatos, kurioje yra žmonių Žemė, dvasiniai pagrindai yra tokie, kokie buvo pradžių pradžioje.3.

Žemės rutulio valdymo sąranga yra aiški, skaidri ir sąžininga. Darni savivalda yra pagrindinis visuomenės sugyvenimo būdas. Visos Žemės valstybės ir jų žmonės gyvena taikoje! Žmonija yra atsisakiusi ūkinės veiklos pagrįstos tik pelno siekimu, kuris skatina perdėtą vartojimą bei alina Žemės išteklius. Žmonijos ūkinė veikla patenkina visus apgalvotus žmonijos poreikius mažiausiomis sąnaudomis. Žemė yra švari, sveika, kupina jėgų, išminties, meilės ir darnos.4.

Lietuva, Rusija, Lenkija, Latvija, Baltarusija, Estija, Ukraina ir Sakartvelas gyvena taikoje ir tarpusavio santarvėje. Taivanis, Kinija ir Lietuva veikliai ir veiksmingai bendradarbiauja visose gyvenimo srityse, jų santykiai yra puikūs. Rusijos ir Kinijos provincijos bei autonominiai dariniai yra savarankiškos valstybės. Kinija, Indija, Japonija, Rusija, Sudanas, Pietų Sudanas, Izraelis ir Palestina yra laimingų, taikių, laisvos dvasios, santarvę puoselėjančių, lygias teises turinčių žmonių valstybės.5.

NATO yra taikos ir meilės susivienijimas. NATO veikliai užtikrina santarvę Pasaulyje.6.

Sienos pažeidėjų ir pabėgėlių srautas iš kitų šalių į Latviją, Lenkiją, Estiją, Suomiją ir Lietuvą yra sustabdytas. Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Lietuvos sienų pažeidėjai ir pabėgėliai yra sugrąžinti į tas šalis, iš kurių jie atvyko.7.

Ukraina yra savarankiška valstybė gyvenanti taikoje ir skaidroje, tarptautinės teisės pripažintose ribose.8.

Lietuva ir Latvija turi bendrą dviejų tautų jungtinę valstybę.9.

Baltarusių ir lenkų tautos laisvai kalba savo pirmine, lietuvių bendrinei kalbai artima, kalba.10.

Lietuviai ir lietuvės yra sveiki, protingi, sąmoningi, blaivūs, atsakingi, išmintingi, klestintys, dori, mylintys save, savo šeimas ir savo kraštą. Lietuvių vardai, pavardės ir įmonių pavadinimai yra tik lieluviškos (baltiškos) kilmės. Lietuviai ir lietuvės, kuria šeimas tik su lietuvėmis ir lietuviais. Jų šeimose yra 3 ir daugiau vaikų. Visi lietuviai ir lietuvės gyvena Lietuvoje, turi Lietuvoje gerai apmokamus ir jiems patinkančius darbus bei jaukius namus. Lietuviai ir lietuvės pagarbiai ir šiltai bendrauja vieni su kitais. Kreipiasi vienas į kitą "Jūs" iki bendro abiejų pusių susitarimo pereiti prie kreipinio "Tu". Gerbiama žmogaus asmeninė erdvė - vienas žingsnis aplink žmogų yra jo nuosavybė, jei šis atstumas pažeidžiamas - išreiškiamas abipusis apgailestavimas, sakoma "Dovanokite".11.

Lietuviai ir lietuvės atkuria senovinius papročius, prodavas [tradicijas], mokymus, tikybas, kovos būdus, gydymo mokyklas bei sukuria naujų, kurie užpildo atskirai ir savarankiškai puoselybai [civilizacijai] trūkstamus dabos [kultūros], mąstysenos, mokslo, stiprynės [sporto], meno, ryšio su gamta bei gamtos dvasiomis, dėmenis. Lietuviai ir lietuvės yra išgryninę savo kalbą, išvalę nuo svetimybių, grąžinę senus, primirštus žodžius į gyvenimą, sukūrę naujus lietuviškus atitikmenis visiems tarptautiniams žodžiams. Visų mokyklų Lietuvoje veikla yra apgalvota, tikslinga, protinga, pagrįsta geriausiomis geriausių Visatos mokyklų patirtimis. Mokymo ir mokymosi eiga yra sklandi, greita ir veiksminga. Visose valstybinėse Lietuvos mokyklose mokoma tik Lietuvių kalba.12.

Lietuvos tautos atstovai visose valdžios įstaigose sąžiningai dirba tautai, žmonėms, visiems gyviems sutvėrimams, gamtai Lietuvoje, palaiko savyje ir savo aplinkoje dorą ir darną. Lietuvių santykiai su visomis tautomis yra puikūs.13.

Aukštutinė Gedimino pilis Vilniuje yra pilnai atstatyta.14.

Aš ir mano šeimos nariai esame kūniškai, protiškai, jausmiškai ir dvasiškai visiškai sveiki. Mano namai yra kūniškai, protiškai, jausmiškai ir dvasiškai visiškai švarūs.15.

Puikiai tvarkau savo laiką. Lengvai nusistatau savo gyvenimo pirmenybes ir savo laiką skiriu tik svarbiems ir prasmingiems užsiėmimams. Atsisakau bereikšmių ir mažos svarbos veiklų.16.

Atsisakau nuostatų skatinančių mane turėti skolų, priimu nuostatas skatinančias mane klestėti. Turiu pelno ir uždarbio tiek, kiek man reikia.17.

Viską, ko mokausi, išmokstu greitai, veiksmingai, nuodugniai ir džiaugsmingai. Mano atmintis veikia puikiai. Viską, kas man reikalinga, prisimenu aiškiai, su visomis smulkmenomis.18.

Kiekvieną dabarties akimirką esu tikrai laisvas ir nuoširdžiai džiaugiuosi savimi.
Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais skaitome ir kuriame 6 rinkinio vaizdinius 21:30 Lietuvos laiku.


Dirbant iš anksto galima pasakyti tokius žodžius: ŠIS RINKINYS PRADEDA VEIKTI NUO ŠIANDIENOS (RYTOJAUS) 21 VALANDOS 30 MINUČIŲ.


Esant poreikiui galima sužadinti 6 rinkinio vaizdinių poveikį mintyse pasakius: VAIZDŲ RATO 6 RINKINYS VEIKIA.