Būkite pasveikintas, malonusis skaitytojau!99UŽKALBĖJIMAI991


Kam Noriu Esu Visiškai Atsparus(-i)2


Esu Sveika(s)3


Laisvė, džiaugsmas, sveikata -

Tai šiandienos dovana4


Esu blaivi(-us), rami(-us), laiminga(s)

Palaiminga(s) ir daininga(s)5


Grožis - mano nuolatinis palydovas6


Ko širdis geidžia - tą ir turiu7


Atleidžiu ir paleidžiu

Paleidžiu ir atleidžiu8


Esu savy su savimi

Su savo mano savastim,

Esu savim, esu manim -

Su savo nuostabiom mintim9


Žavesys yra mano gyvenimo palydovas10


Dirbu darbą, kuris mane džiugina kiekvieną dieną11


Suprantu gyvenimo kaitą laiko tėkmėje -

lengvai priimu nauja ir paleidžiu sena12


Mano santykiai su giminaičiais, draugais ir bendradarbiais yra aiškūs,

pagarbūs, malonūs ir praturtinantys nuostabiais patyrimais mano gyvenimą13


Mano gyvenimas kupinas kūrybinio džiaugsmo ir prasmės14


Lengvai suprantu visų reiškinių esmę15


Esu mylinti(s) ir mylima(s)16


Su visais žmonėmis, gyvūnais bei reiškiniais mane jungia tik teigiami ir švarūs ryšiai17


Suprantu koks yra gyvenimas ir ramiai priimu visus jo pasireiškimus18


Kasdien išmokstu naujų naudingų dalykų19


Turiu aiškius gyvenimo tikslus ir lengvai juos įgyvendinu20


Viskas ką turiu - yra geriausia21


Turiu viską, kas yra geriausia22


Puikiai bendrauju su bet kokiais žmonėmis23


Turiu jaukius namus24


Labai aiškiai suvokiu savo pašaukimą25


Nuolatos džiaugiuosi nuostabiais dalykais26


Gyvenimas myli mane ir aš myliu gyvenimą27


Esu sąžiningas su visais žmonėmis28


Visi žmonės yra sąžiningi su manimi29


Turiu tiek lėšų, kiek reikia patenkinti visus mano poreikius30


Esu turtingas ir sąžiningas31


Lengvai ir greitai įgyvendinu sau iškeltus tikslus32


Visi, su kuriais suveda mane gyvenimas, yra puikūs, geraširdžiai ir sąžiningi33


Visada esu tuo, kuo noriu būti34


Lietuva klesti!35


Lietuvių tautos atstovai dirbantys valstybės įstaigose yra jautrūs žmonėms,

sąžiningi ir žino savo darbą36


Žmonės, dirbantys Lietuvos valstybės įstaigose yra sveiki, laimingi, džiaugsmingi37


Lietuvos žmonės myli, gerbia ir laimina vieni kitus38


Kiekviena lietuvių šeima turi daugiau kaip du vaikus39


Lietuviai turi lietuviškos kilmės vardus40


Lietuviai turi lietuviškos kilmės pavardes41


Lietuviai noriai padeda vieni kitiems daryti gerus darbus43


Lietuva turi savo pasaulėžiūrą ir tikybą44


Lietuvių kalba turi visus lietuviškos kilmės atitikmenis tarptautiniams žodžiams ir svetimybėms45


Lietuvos gamta yra švari ir vešli46


Lietuva yra Laimės šalis47


Lietuvių tauta yra vieninga, blaivi, sveika, mylinti ir mylima48


Lietuvos valstybė puikiai sutaria su visomis Žemės rutulio šalimis49


Lietuvos ūkis yra tokio lygio, kad lietuviai lengvai gali išlaikyti savo penkių asmenų ir didesnes šeimas50


Lietuvoje nuolatos vyksta daug meninių veiklų51


Lietuvos žmonės yra labai kūrybingi ir išradingi52


Vilniaus Aukštutinė Gedimino pilis yra pilnai atstatyta53


Lietuvos kaimuose ir kitose gyvenvietėse yra įsikūrę daug verslų54


Lietuviai lengvai randa savo ligų priežastis ir greitai jas išsprendžia55


Kiekvienas Lietuvos pilietis tiksliai žino savo vietą gyvenime56


Lietuvos mokyklų pagrindas - atskiras asmeninis požiūris į kiekvieną mokinį ir į kiekvieną mokyklos darbuotoją57


Lietuvos valstybė lengvai, greitai ir veiksmingai įgyvendina užsibrėžtus tikslus58


Visi Lietuvos žmonės lengvai ir paprastai dalyvauja savo valstybės valdyme59


Lietuviai yra orūs, pagarbūs vieni kitiems, sąžiningi ir atsakingi žmonės60


Lietuviai drąsiai ir su pasitikėjimu bendrauja vieni su kitais61


Lietuviai yra drąsūs, mylintys gyvenimą, su malonumu kuriantys klestinčią Lietuvą ir pasaulį62


Lietuvos dvasia yra laisva63


Lietuviai dažnai šoka ir dainuoja64


Visi lietuviai turi savo žemės plotą Lietuvoje65


Lietuviai gerbia ir pripažįsta tuos, kurie puoselėja lietuvybę66


Lietuvos piliečiai drąsiai žengia su gyvenimu koja kojon67


Žemės rutulys yra laimingų žmonių gyvenimo vieta68


Visos tautos Žemėje draugiškai sugyvena69


Kiekviena tauta žino savo vietą bendrame Žemės paveiksle70


Žmonija rūpinasi Žeme, jos sveikata, švara, gamta71


Žemės rutulyje yra naudojamos tik gamtą tausojančios jėgainės72


Žemės rutulyje gyvena jai tinkamiausias gyventojų kiekis73


Visa žmonija turi pakankamai maisto74


Visos Žemės dykumos yra tapusios žaliais, gyvybe tvinksinčiais plotais75


Žemės rutulys yra išvalytas nuo visų teršalų ir šiukšlių76


Žmonės labai atsargiai ir atsakingai vykdo savo ūkinę veiklą77


Žmonija gyvena laimingai78


Žmonija supranta savo paskirtį Visatoje79


Žmonės lengvai bendrauja su kitomis gyvybės rūšimis esančiomis Žemės rutulyje ir savo veiklą vykdo atsižvelgdami į visų naudą80


Žmonija bendrauja su kitomis protingomis būtybėmis gyvenančiomis Visatoje ir kartu kuria klestintį gyvenimą81


Žmonės didžiumą savo laiko skiria kūrybai ir dvasiniam tobulėjimui82


Kiekviena tauta stiprina savo tautinį tapatumą ir semiasi iš jo jėgos83


Žemės tautos papildo viena kitą ir suvokia bendrą dėlionę, kuriai jos visos reikalingos84


Žmonija turi bendrą, taikų, kūrybingą tikslą, kuris ją vienija85


Žmonės lengvai bendrauja su Saule86


Visi žmonės lengvai bendrauja su gyvūnais ir augalais87


Visi žmonės lengvai bendrauja su gamtos dvasiomis bei dangaus kūnais88


Žmonės žino iš kur ir kokiu tikslu yra atėję į šį pasaulį89


Visi žmonės moka valdyti sapnų pasaulį90


Pasaulio valdyme dalyvauja kiekvienas Žemės gyventojas91


Žemės rutulio valdymas yra skaidrus, atviras ir sąžiningas92


Visos Pasaulio tautos turi aiškias teises ir atsakomybes93


Kiekviena tauta turi savo kalbą ir papročius, kuriuos myli, gerbia ir puoselėja94


Žmonija turi vieną, bendrą kalbą, kurią visos tautos bendru sutarimu yra pasirinkusios bendravimui95


Kiekvienas Žemės rutulio gyventojas yra puikiai įvaldęs pasirinktą darbo sritį,

kurioje su giliu žinojimu bei sąžiningai dirba ir gauna sąžiningą apmokėjimą96


Žmonija nuolatos ugdo savo dvasines savybes97


Žemės rutulys yra laimingiausia, džiaugsmingiausia, šventiškiausia ir mieliausia vieta visoje Visatoje98


Visi Žemės rutulio gyventojai rūpinasi Žeme bei Visata99


Žmonija yra Visatos Sandraugos narė

Daugvardas Noreikis